Quảng bình: Lắp đặt 90 Máy định vị vệ tinh GPS cho tàu cá

expected string or bytes-like object