Phép kiểm tra siêu âm độ cứng

expected string or bytes-like object