Nguyên lý hoạt động của Máy hiện sóng

expected string or bytes-like object