Nga ưu tiên hỗ trợ Việt Nam xây nhà máy điện hạt nhân

expected string or bytes-like object