Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1018 đút túi nhỏ gọn

expected string or bytes-like object