Định nghĩa và Chức năng Ampe kìm

expected string or bytes-like object