Đây mới gọi là đoàn kết

expected string or bytes-like object