Cách sử dụng đồng hồ vạn năng đo tụ điện

expected string or bytes-like object