Buổi đào tạo và demo sản phẩm của Takachiho

expected string or bytes-like object